รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์โรโบร็อค (Roborock)

เงื่อนไขการรับประกันกับศูนย์บริการ Roborock Care

(ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

 


เพื่อสิทธิประโยชน์อันสูงสุดในการรับประกันแก่ท่าน ขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน เงื่อนไขการรับประกันและการบริการโดยเคร่งครัด

 

ทางผู้ซื้อจะต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจัดจำหน่ายทางการของ Roborock Thailand เท่านั้น*

 

ทางผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์แล้ว หากทางผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกันจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์การรับประกัน (กรณีสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย) และการรับประกันเพิ่มเติม 90 วันกับทางศูนย์ฯ*  

 

ผลิตภัณฑ์อยู่ในการรับประกันกับทางศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว (รวมถึงแบตเตอรี่/Battery, แท่นชาร์จ/Charger, เซนเซอร์วัดระยะ/LDS Sensor ด้วย) ตามระยะเวลาการรับประกันที่ทางผู้ซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์** โดยเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันหลังจากวันที่สั่งซื้อ 14 วัน การรับประกันของทางศูนย์ฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความผิดพลาดของการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงการที่ผลิตภัณฑ์เสียหายจากทางผู้ใช้งานเอง หรือโดยเกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ใช้งานที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายต่างๆ ซึ่งความเสียหายต่างๆ ทางศูนย์ฯ เป็นผู้พิจารณาและตัดสินเท่านั้น*

 

การรับประกันจะไม่รวมกรณีต่างๆ เช่น ระบบซอฟท์แวร์มีปัญหา (Bugs) การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network/Wi-Fi/Internet อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพอื่นๆ เช่น แปรงปัดข้าง แปรงปัดหลัก ผ้าถู ฟิวเตอร์กรองฝุ่น ฟิวเตอร์กรองน้ำ กล่องเก็บน้ำ กล่องเก็บฝุ่น หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตัวเครื่อง/การใช้งานผิดวิธี/การใช้งานที่นอกเหนือจากคำแนะนำการใช้งาน หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่เหมาะสม หรือไฟช็อต/ไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฝุ่น มด แมลง/สัตว์ ของเหลว เปียกน้ำ หรือเครื่องดูดน้ำ หรือของเหลวเข้าในเครื่อง หรือความประมาทเลินเล่อ/เหตุสุดวิสัย/ภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือผลิตภัณฑ์แตกหัก เป็นรอย ตกหล่น หรือผลิตภัณฑ์เสียหายจากการแกะ/งัดแงะ/ผ่านการซ่อมจากที่อื่นแล้ว หรือเรื่องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในและด้านนอกของเครื่อง หรือการซ่อมแซม/ดัดแปลง/ติดตั้งอุปกรณ์ โดยไม่ได้รับการอนุญาต/ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ตรงรุ่นของบริษัทฯ หรือถ้าแถบที่ปิดผนึกไว้มีการเปิดออก ซึ่งกรณีดังกล่าวทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ในการรับประกัน*

 

หากผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะเวลาการรับประกันกับทางศูนย์ฯ และเข้าเงื่อนไขการรับประกัน ทางศูนย์ฯ จะซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซม แต่ทางผู้ซื้อจะต้องชำระค่าขนส่งมาที่ศูนย์บริการเอง หรือให้ทางศูนย์ฯ นำขนส่งเข้าไปรับผลิตภัณฑ์ถึงที่โดยตรง (ค่าขนส่งแบบการเข้ารับถึงที่โดยตรง ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) และส่วนเรื่องการขนส่งกลับคืนไปยังผู้ส่งเคลม ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

 

กรณีหลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันแล้ว ทางผู้ซื้อสามารถส่งซ่อมผลิตภัณฑ์ให้ทางศูนย์ฯ ดูแลได้ โดยค่าซ่อมแซม (ค่าอะไหล่และค่าแรง) และค่าบริการขนส่งทั้งหมด (ถ้ามี) ทางผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด*

 

หมายเหตุ: 

- การส่งผลิตภัณฑ์เพื่อเคลมการรับประกัน หรือส่งซ่อม สามารถส่งมาที่ศูนย์ฯ ได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือส่งแบบพัสดุด้วยขนส่ง และมาที่ศูนย์ฯ ได้โดยตรง ตามศูนย์ฯ ที่กำหนดไว้

- *การตัดสินหรือพิจารณาของทางศูนย์ฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุดเท่านั้น

- **ระยะเวลาการรับประกันมี 2 รูปแบบ 1) การรับประกัน 2 ปีเต็ม และ 2) การรับประกัน 3 ปีเต็ม ตามการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของทางผู้สั่งซื้อ

- รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน ก่อนวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 จะอ้างอิงจากรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันตามเอกสารการรับประกันที่แนบไปกับกล่องผลิตภัณฑ์ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์การรับประกันเพิ่มเติม 90 วัน

 

 

Visitors: 39