รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า Roborock Auto-Empty Dock (แบบรับประกัน 2 ปี)

เงื่อนไขการรับประกันกับศูนย์ Roborock Care
(แท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติโรโบร็อค)

 

เพื่อสิทธิประโยชน์อันสูงสุดในการรับประกันแก่ท่าน ขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน เงื่อนไขการรับประกันและการบริการโดยเคร่งครัด

ทางผู้ซื้อจะต้องซื้อจากทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการของ Roborock Thailand เท่านั้น

ทางผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว หากทางผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกันจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์การรับประกันกับทางศูนย์ฯ* 

สินค้ารับประกันกับทางศูนย์ฯ เป็นเวลา 2 ปี* นับจากหลังวันที่สั่งซื้อสินค้า 14 วัน การรับประกันของทางศูนย์ฯ จะรับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงการที่สินค้าเสียหายจากทางผู้ใช้งานเอง หรือโดยเกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ใช้งานที่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายต่างๆ (ความเสียหายต่างๆ ทางศูนย์ฯ เป็นผู้พิจารณาและตัดสินเท่านั้น*)

การรับประกันจะไม่รวมกรณีต่างๆ เช่น ระบบซอฟท์แวร์มีปัญหา (Bugs) อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพอื่นๆ เช่น ถุงเก็บฝุ่น ฟิวเตอร์กรองฝุ่นต่างๆ หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตัวเครื่อง/การใช้งานผิดวิธี/การใช้งานที่นอกเหนือจากคำแนะนำการใช้งาน หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่เหมาะสม หรือไฟช็อต/ไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฝุ่น มด แมลง/สัตว์ ของเหลว เปียกน้ำ หรือเครื่องดูดน้ำ หรือของเหลวเข้าในเครื่อง หรือความประมาทเลิ่นเล่อ/เหตุสุดวิสัย/ภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือสินค้าแตกหัก เป็นรอย ตกหล่น หรือสินค้าเสียหายจากการแกะ/งัดแงะ/ผ่านการซ่อมจากที่อื่นแล้ว หรือเรื่องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในและด้านนอกของเครื่อง หรือการซ่อมแซม ดัดแปลง ติดตั้ง อุปกรณ์ โดยไม่ได้รับการอนุญาต/ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ตรงรุ่นของบริษัทฯ หรือถ้าแถบที่ปิดผนึกไว้มีการเปิดออก ซึ่งกรณีดังกล่าวทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ในการรับประกัน*

หากสินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกันกับทางศูนย์ฯ และสินค้าเข้าเงื่อนไขการรับประกันด้วย ทางศูนย์ฯ จะซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซม แต่ทางผู้ซื้อจะต้องชำระค่าขนส่งมาที่ศูนย์บริการเอง ส่วนเรื่องการขนส่งกลับคืนทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

หลังจากหมดระยะเวลาการประกัน ทางผู้ซื้อสามารถส่งให้ทางศูนย์ฯ ดูแลซ่อมบริการได้ โดยค่าซ่อมแซม (ค่าแรงและค่าอะไหล่) และค่าขนส่งทั้งหมด ทางผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด*

หมายเหตุ: 

การส่งเคลมประกัน หรือส่งซ่อม จะเป็นการส่งทางไปรษณีย์/พัสดุ มาที่ศูนย์ฯ เท่านั้น แต่ถ้าทางศูนย์ฯ มีบริการเปิดจุดรับการส่งเคลมแล้ว ก็สามารถส่งให้ทางจุดบริการได้

*การตัดสินหรือพิจารณาของทางศูนย์ฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Visitors: 47