รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หุ่นยนต์ทำความสะอาด Roborock (แบบรับประกัน 3 ปี)

เงื่อนไขการรับประกันกับศูนย์ Roborock Care
(หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นโรโบร็อค)

 

เพื่อสิทธิประโยชน์อันสูงสุดในการรับประกันแก่ท่านขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเงื่อนไขการรับประกันและการบริการโดยเคร่งครัด

 

ทางผู้ซื้อจะต้องซื้อจากทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการของ Roborock Thailand เท่านั้น

 

ทางผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วหากทางผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกันจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์การรับประกันกับทางศูนย์ฯ* 

 

สินค้ารับประกันกับทางศูนย์ฯเป็นเวลา 3 ปี* นับจากหลังวันที่สั่งซื้อสินค้า 14 วันการรับประกันของทางศูนย์ฯจะรับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของการผลิตเท่านั้นไม่รวมถึงการที่สินค้าเสียหายจากทางผู้ใช้งานเองหรือโดยเกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ใช้งานที่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายต่างๆ (ความเสียหายต่างๆทางศูนย์ฯเป็นผู้พิจารณาและตัดสินเท่านั้น)

 

การรับประกันจะไม่รวมกรณีต่างๆเช่นระบบซอฟท์แวร์มีปัญหา (Bugs) การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network/WiFi/Internet อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพอื่นๆเช่นแปรงปัดข้างแปรงปัดหลักผ้าถูฟิวเตอร์กรองฝุ่นฟิวเตอร์กรองน้ำหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเช่นการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตัวเครื่อง/การใช้งานผิดวิธี/การใช้งานที่นอกเหนือจากคำแนะนำการใช้งานหรือการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่เหมาะสมหรือไฟช็อต/ไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นฝุ่นมดแมลง/สัตว์ของเหลวเปียกน้ำหรือเครื่องดูดน้ำหรือของเหลวเข้าในเครื่องหรือความประมาทเลิ่นเล่อ/เหตุสุดวิสัย/ภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวหรือสินค้าแตกหักเป็นรอยตกหล่นหรือสินค้าเสียหายจากการแกะ/งัดแงะ/ผ่านการซ่อมจากที่อื่นแล้วหรือเรื่องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในและด้านนอกของเครื่องหรือการซ่อมแซมดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์โดยไม่ได้รับการอนุญาต/ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ตรงรุ่นของบริษัทฯหรือถ้าแถบที่ปิดผนึกไว้มีการเปิดออก ซึ่งกรณีดังกล่าวทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ในการรับประกัน*

 

หากสินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกันกับทางศูนย์ฯ และสินค้าเข้าเงื่อนไขการรับประกันด้วย ทางศูนย์ฯ จะซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมแต่ทางผู้ซื้อจะต้องชำระค่าขนส่งมาที่ศูนย์บริการเอง ส่วนเรื่องการขนส่งกลับคืนทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

 

หลังจากหมดระยะเวลาการประกันทางผู้ซื้อสามารถส่งให้ทางศูนย์ฯ ดูแลได้ โดยค่าซ่อมแซม (ค่าแรงและค่าอะไหล่) และค่าขนส่งทั้งหมดทางผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด*

 

หมายเหตุ: 

การส่งเครมประกันหรือส่งซ่อมจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์/พัสดุมาที่ศูนย์ฯ เท่านั้น แต่ถ้าทางศูนย์ฯ มีบริการเปิดจุดรับการส่งเครมแล้วก็สามารถส่งให้ทางจุดบริการได้

แบตเตอรี่ (Battery) รับประกัน 3 ปีเต็ม (เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแบตเตอรี่จะพิจารณาโดยทางศูนย์ฯ ด้วย)

LDS Laser หรือเซนเซอร์ต่างๆรับประกัน 3 ปีเต็ม *แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันด้วย

*การตัดสินหรือพิจารณาของทางศูนย์ฯจะถือเป็นที่สิ้นสุด